[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Tây Bắc


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án  Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Tây Bắc
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
1.1.1. Khái lược lịch sử nghiên cứu về đánh giá các chương trình, dự án phát triển
1.1.2. Những nghiên cứu về đánh giá tác động của chương trình, dự án
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo
1.2.2. Dự án
1.2.3. Đánh giá tác động của dự án
1.2.4. Bộ tiêu chí đánh giá tác động của dự án
1.3. Một số vấn đề cơ bản về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tác động của dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.
1.3.1. Đặc điểm của các dự án phát triển giáo dục và đào tạo
1.3.2. Mục đích và phân loại đánh giá dự án phát triển giáo dục
1.3.3. Phương diện cần được đánh giá và cách thức sử dụng đánh giá dự án phát triển giáo dục
1.3.4. Tiêu chí và lĩnh vực đánh giá tác động của dự án phát triển giáo dục
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC
2.1. Khái quát về vùng Tây Bắc Việt Nam
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa
2.1.2. Giáo dục và đào tạo
2.2. Tổng quan về CTMTQC GD&ĐT 2001-2015 và dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục
2.2.1. Các Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
2.2.2. Giới thiệu dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
2.3. Thực trạng đánh giá tác động của CTMTQG GD&ĐT khu vực Tây Bắc và dự án ― Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
2.3.1. Đánh giá chung về Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo khu vực Tây Bắc
2.3.2. Về tác động của chương trình
2.3.3. Thực trạng đánh giá tác động của dự án ― đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục
Kết luận chương 2
Chương 3: ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CTMTQG GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC
3.1. Nguyên tắc, tiêu chuẩn và tiếp cận trong đánh giá được lựa chọn để xây dựng bộ tiêu chí
3.1.1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá
3.1.2. Các tiếp cận trong đánh giá chương trình, dự án phát triển
3.2. Bộ tiêu chí đánh giá được đề xuất
3.2.1. Khung đánh giá tác động của dự án
3.2.2. Mô tả lĩnh vực và tiêu chí đánh giá tác động của dự án
3.2.3. Xác định các chỉ số đánh giá theo từng tiêu chí ở các lĩnh vực đánh giá tác động của dự án
3.3. Trưng cầu ý kiến về tính khả thi của bộ tiêu chí đã xây dựng
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan