[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu phụ thuộc tham số


[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu phụ thuộc tham số
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
1.1. Qui hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình
1.1.1. Bài toán qui hoạch tuyến tính chính tắc
1.1.2. Phương pháp hình đơn
1.1.3. Ví dụ minh họa
1.2. Qui hoạch tuyến tính với mục tiêu tham số
1.2.1. Nội dung bài toán
1.2.2. Thuật toán qui hoạch tham số
1.2.3. Ví dụ minh họa
Chương 2: BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH HAI MỤC TIÊU
2.1. Qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu
2.1.1. Nội dung bài toán
2.1.2. Tiếp cận theo tối ưu Pareto và tiếp cận theo trọng số
2.2. Qui hoạch tuyến tính hai mục tiêu
2.2.1. Thuật toán đơn hình tham số
2.2.2. Ví dụ minh họa
Chương 3: BÀI TOÁN VẬN TẢI THAM SỐ
3.1. Vận tải với mục tiêu phụ thuộc tham số
3.2. Thuật số thế vị tham số
3.3. Ví dụ minh hóa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan