[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính


[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Tập lồi và tính chất
1.2. Tập affine
1.3. Tập lồi đa diện
1.4. Điểm trong và điểm trong tương đối
1.5. Hàm lồi
1.6. Tính chất cực trị
1.7. Quan hệ thức tự tuần phần và điểm hữu hiệu
Chương 2: BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU TUYẾN TÍNH
2.1. Khái niệm
2.2. Phát biểu bài toán
2.3. Một số khái niệm nghiệm
2.4. Sự tồn tại nghiệm
2.5. Vô hướng hóa
2.6. Tính chất của tập nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan