[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
8. Cấu trúc của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Nhà trường, quản lý nhà trường
1.2.4. Hoạt động, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường
1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi
1.3.1. Đặc điểm phát triển của trẻ mầm non 5 tuổi
1.3.2. Mục tiêu, vai trò, vị trí, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài trường
1.4. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi của Hiệu trưởng trường mầm non
1.4.1. Trường mầm non
1.4.2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường mầm non
1.4.3. Nội dung quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi
1.5.1. Môi trường Kinh tế - Xã hội
1.5.2. Phẩm chất năng lực của hiệu trưởng
1.5.3. Đội ngũ giáo viên
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Vài nét về giáo dục mầm non ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.2. Tổ chức khảo sát
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Đối tượng khảo sát
2.2.4. Phương pháp khảo sát
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động ngoài trường cho trẻ mầm non 5 tuổi thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng và trình tự các bước trong tiến trình tổ chức HĐNT cho trẻ 5 tuổi của BGH và GV ở các trường MN thành phố Uông Bí
2.3.2. Thực trạng thực hiện các bước trong tiến trình tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường MN thành phố Uông Bí
2.4. Thực trạng quản lý các biện pháp tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi của BGH ở các trường MN thành phố Uông Bí
2.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá của BGH các trường MN thành phố Uông Bí về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi
2.5.1. Thực trạng các hình thức kiểm tra, đánh giá của BGH trong công tác tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi
2.5.2. Thực trạng về nội dung việc kiểm tra, đánh giá của BGH các trường MN thành phố Uông Bí về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi . 42
2.6. Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường MN thành phố Uông Bí
2.6.1.Thực trạng các hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho GV về việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi
2.6.2. Thực trạng thực hiện nội dung bồi dưỡng chuyên môn về việc tổ chức HĐNT cho GV dạy lớp MG lớn của BGH các trường MN thành phố Uông Bí
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc xây dựng các biện pháp
3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc hệ thống
3.2.2. Nguyên tắc kế thừa
3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp
3.2.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp
3.3. Một số biện pháp quản lý HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường MN thành phố Uông Bí
3.3.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức của CB GV về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài trường đối với trẻ MN 5 tuổi
3.3.2. Biện pháp 2. Bồi dưỡng chuyên môn cho GV về trình tự các bước trong tiến trình tổ chức HĐNT cho trẻ
3.3.3. Biện pháp 3: Đổi mới quy trình tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi
3.3.4. Biện pháp 4: Đổi mới quản lý việc lập kế hoạch thực hiện hoạt động ngoài trường cho trẻ 5 tuổi theo mạng chủ đề, chủ điểm
3.3.5. Biện pháp 5: Mở rộng nội dung hoạt động ngoài trường để phát huy tính sáng tạo của trẻ
3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tổ chức HĐNT cho trẻ mầm non 5 tuổi của GV
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan