[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khí Vietsovpetro đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khí Vietsovpetro đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhân lực
1.2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.2. Phân tích công việc, thiết lập bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc
1.2.1.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.4. Chương trình hội nhập với môi trường làm việc
1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.2.2. Kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa
1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.2.3.1. Đánh giá thành tích công tác
1.2.3.2. Trả lương
1.3.NHỮNG NHÂN TỐ CỦAQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.3.1. Ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài
1.3.1.1. Văn hóa xã hội
1.3.1.2. Kinh tế
1.3.1.3. Kỹ thuật công nghệ
1.3.1.4. Môi trường
1.3.1.5. Luật pháp – chính trị
1.3.2. Ảnh hưởng từ những nhân tố bên trong
1.3.2.1. Đội ngũ lãnh đạo
1.3.2.2. Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp
1.3.2.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.2.4. Chính sách và quy định của doanh nghiệp
1.3.2.5. Văn hóa doanh nghiệp
1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.4.1. So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ
1.4.2. So sánh mô hình quản trị “Kaizen” và “Đổi mới phương Tây”
1.4.3. Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu
1.4.4. Kinh nghiệm của Singapore
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHÍ - VSP
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÍ NGHIỆP KHÍ - VSP
2.1.1. Quá trình hình thành
2.1.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp Khí
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Khí
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Khí trong những năm qua
2.1.4.1. Đặc điểm về phạm vi hoạt động của Xí nghiệp
2.1.4.2. Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ của XNK
2.1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất dịch vụ của Xí nghiệp Khí trong thời gian qua
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Khí - VSP
2.1.5.1. Đội ngũ lãnh đạo
2.1.5.2. Đối thủ cạnh tranh lao động
2.1.5.3. Cơ cấu tổ chức Công ty
2.1.5.4. Văn hóa công ty
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Khí – VSP
2.2.1.Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Khí
2.2.1.1. Đặc điểm, cơ cấu nguồn nhân lực
2.2.1.2. Công tác phân tích công việc
2.2.1.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực
2.2.1.4 Công tác tuyển dụng nhân sự
2.2.1.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.1.6. Chính sách phân phối quỹ lương, quỹ khen thưởng
2.2.1.7. Công tác đánh giá thành tích của tập thể và cá nhân
2.2.1.8. Môi trường và điều kiện làm việc
2.3. Đánh giá chung về thành tựu và hạn chế của công tác quản trị nguồn nhân lực
của Xí nghiệp Khí
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNTRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHÍ ĐẾN NĂM 2020
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP KHÍ ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Quan điểm của Xí nghiệp Khí từ nay đến năm 2020
3.1.2. Mục tiêu của Xí nghiệp Khí từ nay đến năm 2020
3.2. MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHÍ ĐẾN NĂM 2020
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP KHÍ ĐẾN NĂM 2020
3.3.1. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực
3.3.1.1 Tổ chức phân tích công việc
3.3.1.2. Hoạch định nguồn nhân lực
3.3.1.3. Công tác tuyển dụng nhân viên
3.3.2. Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.2.1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
3.2.2.2. Công tác định hướng và phát triển nghề nghiệp
3.3.3. Nhóm giải pháp tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực
3.3.3.1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng
3.3.3.2. Công tác đánh giá nhân viên
3.3.3.3. Mối quan hệ lao động
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.4.1. Đối với Nhà nước
3.4.2. Đối với Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam
3.4.3. Đối với Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan