[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYM Việt Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYM Việt Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX
1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING
1.1.1. Marketing truyền thống
1.1.2. Marketing hiện đại
1.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MARKETING
1.3. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MARKETING - MIX
1.3.1. Sản phẩm
1.3.2. Giá
1.3.3. Phân phối
1.3.4. Chiêu thị
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA DOANH NGHIỆP
1.4.1. Các yếu tố bên trong
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM
2.1.1. Giới thiệu về công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SYM Việt Nam từ 2011-2013
2.2.2. Xu hướng phát triển của thị trường xe máy.
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM (VMEP)
2.3.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3.2. Thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty
2.3.3. Đánh giá chung về hoạt động marketing mix của công ty qua ma trận IFE
2.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY
2.4.1. Các yếu tố bên trong
2.4.2. Các yêu tố bên ngoài
2.4.3. Đánh giá về cơ hội, nguy cơ và ma trận các yếu tố bên ngoài
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Sứ mệnh của công ty
3.1.2. Mục tiêu của công ty
3.2. MỤC TIÊU MARKETING CỦA CÔNG TY
3.3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.3.1. Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT
3.3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing
3.4. KIẾN NGHỊ
3.4.1. Về phía nhà nước
3.4.2. Về phía công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan