[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
1.1. Khái Niệm
1.1.1. Khái niệm về nhân lực và nguồn nhân lực.
1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực.
1.1.3. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.2. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.2. Phân tích công việc
1.2.1.3. Công tác tuyển dụng.
1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2.2.1. Định hướng nguồn nhân lực.
1.2.2.2. Đào tạo và phát triển.
1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.
1.2.3.1. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
1.2.3.2. Lương và các phúc lợi.
1.2.3.3. Quan hệ lao động
1.3. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực.
1.3.1. Môi trường bên ngoài.
1.3.2. Môi trường bên trong
1.3.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.1. Giới thiệu Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức.
2.1.3. Giới thiệu các chức năng nhiệm vụ chính.
2.1.4. Thị trường và sản phẩm.
2.1.5. Quy trình sản xuất
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Vilube từ 2011 đến 2013
2.1.7. Tình hình lao dộng
2.1.7.1. Số lượng nhân viên và cơ cấu
2.1.7.2. Cơ cấu nhân viên theo độ tuổi và giới tính
2.1.7.3. Trình độ lao động.
2.1.7.4. Thâm niên công tác
2.1.7.5. Biến động nhân sự 2011 đến 2013
2.1.8. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.2. Phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam.
2.2.2. Phân tích công việc
2.2.3. Công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.2.4. Phân công và bố trí công việc.
2.3. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt và hóa chất Việt Nam
2.3.1. Định hướng phát triển nhân viên của công ty.
2.3.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân viên của công ty.
2.3.2.1. Công tác đào tạo trong công việc
2.3.2.2. Công tác đào tạo ngoài công việc.
2.4. Thực trạng công tác duy trì nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.4.1. Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Vilube.
2.4.2. Chế độ lương thưởng tại Công ty Vilube
2.4.2.1. Chính sách lương
2.4.2.2. Chính sách thưởng
2.4.2.3. Chính sách phúc lợi
2.4.3. Quan hệ lao động
2.5. Phân tích tác động môi trường đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.5.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong
2.5.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài
2.6. Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam
2.6.1. Ưu điểm
2.6.2. Hạn chế và tồn tại
Tóm tắt chương 2.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần dầu nhớt và hóa chất Việt Nam đến năm 2020
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Vilube.
3.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty Vilube.
3.2.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực
3.2.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Vilube đến năm 2020.
3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn nhân lực.
3.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện hoạch định nguồn nhân lực.
3.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích công việc
3.3.2. Các giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nguồn nhân lực.
3.3.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.3.3.1. Giải pháp hoàn thiện định hướng và phát triển nghề nghiệp
3.3.3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.3.3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả đào tạo.
3.3.4. Hoàn thiện công tác duy trì nguồn nhân lực.
3.3.4.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên
3.3.4.2. Giải pháp hoàn thiện chế độ lương thưởng
3.3.4.3. Giải pháp hoàn thiện quan hệ lao động và tranh chấp lao động.
3.3.4.4. Giải pháp hoàn thiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
3.3.4.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
3.4. Kiến nghị với công ty.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan