[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số định lý Hình học nổi tiếng và áp dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số định lý Hình học nổi tiếng và áp dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TAM GIÁC
1.1. Kí hiệu và hệ thức cơ bản trong tam giác.
1.2. Định lý Thales và định lý Pythagoras.
1.3. Định lý hàm số sin và định lý hàm số cosin.
1.4. Định lý Stewart và áp dụng.
1.5. Công thức về diện tích của tam giác và áp dụng.
1.6. Tam giác Pedal.
Chương 2: TỨ GIÁC
2.1. Ký hiệu và hệ thức cơ bản.
2.2. Định lý Ptolemy và các mở rộng.
2.3. Tứ giác đặc biệt.
2.4. Công thức diện tích của tứ giác.
2.5. Tứ giác điều hòa và tính chất.
Chương 3: CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY
3.1. Định lý Ceva
3.2. Một số mở rộng của định lý Ceva trong mặt phẳng.
3.3. Mở rộng định lý Ceva trong không gian.
3.4. Các điểm đặc biệt trong tam giác.
3.5. Bài toán.
Chương 4: CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG
4.1. Định lý Menelaus.
4.2. Mở rộng định lý Menelaus trong mặt phẳng.
4.3. Mở rộng định lý Menelaus trong không gian.
4.4. Định lý Desargues và Định lý Pappus.
4.5. Tam giác phối cảnh.
4.6. Bài toán.
Chương 5: ĐƯỜNG TRÒN
5.1. Phương tích của một điểm – Trục đẳng phương.
5.2. Định lý Euler
5.3. Đường tròn Apolonius
5.4. Định lý Simson.
5.5. Định lý Steiner.
5.6. Định lý Pithot.
5.7. Định lý Miquel.
5.8. Định lý Brianchon.
5.9. Định lý Pascal và định lý Newton.
5.10. Định lý The’bault.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[/tomtat]

Bài viết liên quan