[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới một số quần xã rừng trồng phòng hộ tại huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới một số quần xã rừng trồng phòng hộ tại huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Những nghiên cứu về tái sinh rừng.
1.2. Những nghiên cứu về phục hồi rừng.
1.3. Những nghiên cứu về thành phần loài.
1.4. Những nghiên cứu về thành phần dạng sống.
1.5. Những nghiên cứu ảnh hưởng qua lại giữa thảm thực vật và đất.
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên.
2.2. Điều kiện xã hội.
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Địa điểm nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thành phần loài thực vật trong các quần xã nghiên cứu.
4.2. Thành phần dạng sống của các loại thực vật tái sinh dưới một số quần xã rừng trồng phòng hộ.
4.3. Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật cây gỗ dưới một số quần xã rừng trồng phòng hộ.
4.4. Một số tính chất lý, hóa học của đất.
4.5. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm xúc tiến khả năng tái sinh tự.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan