[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Nguồn gốc của cam quýt, lịch sử nghề trồng cam quýt và các vùng trồng cam quýt chủ yếu trên thế giới.
1.2.1. Nguồn gốc và lịch sử trồng cam quýt trên thế giới
1.2.2. Các vùng trồng cây ăn quả có múi trên thế giới
1.2.2.1. Vùng cam quýt châu Mỹ
1.2.2.2. Vùng trồng cam Địa Trung Hải và châu Âu
1.2.2.3. Vùng cam quýt châu Á
1.3. Tình hình sản xuất cây ăn quả có múi ở Việt Nam
1.3.1. Thực trạng phát triển cam quýt ở Việt Nam
1.3.2. Các vùng trồng cam quýt chủ yếu ở Việt Nam
1.3.2.1. Vùng cam quýt trung du miền núi phía Bắc
1.3.2.2. Vùng sản xuất cam quýt ven biển miền Trung
1.3.2.3. Vùng cam quýt đồng bằng sông Cửu Long
1.3.3. Những khó khăn trong việc trồng cam quýt ở nước ta
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1. Nghiên cứu về giống
1.4.2. Nghiên cứu về sinh lý, kỹ thuật canh tác và bảo quản sau thu hoạch
1.4.3. Nghiên cứu về tính trạng và tính thích ứng của cây bưởi
1.4.4. Hiện tượng đa phôi ở cây có múi và ứng dụng
1.4.5. Ảnh hưởng của quá trình thụ phấn đến năng suất, chất lượng quả của cây có múi
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu
2.4.2.1. Chỉ tiêu theo dõi nội dung 1
2.4.2.2. Chỉ tiêu theo dõi nội dung 2
2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả kiểm tra mức đa bội thể của các dòng bưởi
3.2. Đặc điểm hình thái của các dòng bưởi thí nghiệm
3.2.1. Đặc điểm thân cành của các dòng bưởi thí nghiệm
3.2.2. Đặc điểm hình thái bộ lá
3.2.3. Đặc điểm hình thái hoa
3.2.4. Đặc điểm hình thái quả
3.3. Đặc điểm sinh trưởng của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.1. Chu kỳ sinh trưởng trong một năm của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.2. Động thái tăng trưởng chiều cao cây của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.3. Động thái tăng trưởng đường kính tán của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.4. Tổng số lộc và tỷ lệ % của các đợt lộc của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.5. Đặc điểm sinh trưởng lộc xuân
3.3.6. Đặc điểm sinh trưởng lộc hè của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.7. Đặc điểm sinh trưởng lộc thu của các dòng bưởi thí nghiệm
3.3.8. Đặc điểm sinh trưởng lộc đông của các dòng bưởi thí nghiệm
3.4. Kết quả nghiên cứu đặc điểm ra hoa, năng suất và chất lượng quả của các dòng bưởi thí nghiệm
3.4.1. Đặc điểm ra hoa của các dòng bưởi thí nghiệm
3.4.2. Khả năng cho năng suất của các dòng bưởi thí nghiệm
3.4.3. Hình dạng kích thước và khả năng tạo hạt của các dòng bưởi
3.4.4. Chất lượng quả của các dòng bưởi thí nghiệm
3.5. Đánh giá tình hình sâu bệnh hại trên các dòng cam quýt đa bội thí nghiệm
3.5.1. Tình hình sâu hại trên các dòng bưởi thí nghiệm
3.5.2. Tình hình bệnh hại trên các dòng bưởi thí nghiệm
3.6. Kết quả nghiên cứu khả năng tạo hạt và khả năng nảy mầm hạt phấn của một số dòng cam quýt
3.6.1. Khả năng tạo hạt của các tổ hợp lai
3.6.2. Khả năng nảy mầm của hạt phấn của các dòng cam quýt thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan