[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp lặp giải bài toán biên Elliptic với hệ số gián đoạn

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp lặp giải bài toán biên Elliptic với hệ số gián đoạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Các kiến thức cơ bản về các không gian hàm
1.2. Lý thuyết về phương trình elliptic
1.3. Phương pháp lặp và các sơ đồ lặp cơ bản
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CHIA MIỀN PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC CẤP 2
2.1. Giới thiệu về phương pháp chia miền
2.2. Phương pháp hiệu chỉnh hàm
2.3. Phương pháp hiệu chỉnh đạo hàm
Chương 3: BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC VỚI HỆ SỐ GIÁN ĐOẠN
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Mô hình thức nhất
3.3. Mô hình thứ hai
3.4. Các sơ đồ lặp dựa trên chia miền
3.5. Một số kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan