[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bằng và điểm bất động của ánh xạ không giãn

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp Mann tìm nghiệm bài toán cân bằng và điểm bất động của ánh xạ không giãn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Một số tính chất của toán tử
1.3. Bài toán điểm bất động
1.4. Bài toán cân bằng
1.5. Phương pháp Mann
Chương 2: NGHIỆM CHUNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA HỌ CÁC ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN HIBERT
2.1. Phương pháp tìm điểm bất động của nữa nhóm các ánh xạ không giãn và nghiệm bài toán cân bằng trong không gian Hibert
2.2. Phương pháp lặp cho bất đẳng thức biến phân trên tập các điểm bất động của họ các ánh xã không giãn trong không gian Hibert
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan