[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp sai phân với phương trình elliptic có bước nhảy gián đoạn

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp sai phân với phương trình elliptic có bước nhảy gián đoạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Các Khái niệm về phương trình đạo hàm riêng.
1.2. Phương pháp lưới giải phương trình đạo hàm riêng.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CIM (Coupling Interface Method)
2.1. Giới thiệu về bài toán biên với mặt phân cách gián đoạn.
2.2. Phương pháp CIM trong không gian một chiều
2.3. Phương pháp CIM không gian hai chiều
2.4. Phương pháp CIM trong không gian d chiều
2.5. Một số số liệu thực nghiệm
Chương 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT SONG SONG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN BIÊN GIÁN ĐOẠN QUA MẶT PHÂN CÁCH
3.1. Phương pháp chia miền đối với bài toán gián đoạn qua mặt phân cách.
3.2. Mô hình tính toán song song
3.3. Các kết quả thử nghiệm
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan