[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghề mây tre đan ở xã Tăng Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang từ năm 1986 đến năm 2009

[/kythuat]
[tomtat]
Nghề mây tre đan ở xã Tăng Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang từ năm 1986 đến năm 2009
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XÃ TĂNG TIẾN
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của xã Tăng Tiến
1.2. Quá trình thay đổi địa giới hành chính
1.3. Đặc điểm kinh tế, văn hoá và xã hội
1.3.1. Đặc điểm kinh tế
1.3.2. Đặc điểm văn hoá và xã hội.
1.3.2.1. Đặc điểm văn hoá.
1.3.2.2. Đặc điểm xã hội.
1.4. Tiểu kết.
CHƯƠNG 2: NGHỀ MÂY TRE Ở XÃ TĂNG TIẾN TỪ 1986 ĐẾN 2009
2.1. Lịch sử hình thành nghề mây tre
2.2. Nghề mây tre Tăng Tiến từ năm 1986 đến năm 2009.
2.2.1. Tổ chức sản xuất và phân công lao động.
2.2.1.1. Tổ chức sản xuất.
2.2.1.2. Phân công lao động.
2.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm mây tre ở Tăng Tiến.
2.3.1. Chuẩn bị nguyên liệu.
2.3.2. Dụng cụ.
2.3.3 Các công đoạn sản xuất các sản phẩm mây tre.
2.3.4. Quy trình sản xuất một số sản phẩm tiêu biểu
2.3.4.1.Kỹ thuật tạo thuyền.
2.3.4.2. Đan rá.
2.3.4.3. Mành tăm
2.4. Các loại sản phẩm mây tre và thị trường tiêu thụ.
2.4.1. Các loại sản phẩm mây tre.
2.4.2.Thị trường tiêu thụ .
2.5. Tiểu kết.
CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA NGHỀ MÂY TRE ĐỐI VỚI KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ CỦA XÃ TĂNG TIẾN
3.1. Đối với kinh tế.
3.2. Đối với xã hội.
3.2.1. Đời sống xã hội
3.2.2. Đối với y tế.
3.3. Đối với văn hoá.
3.3.1.Văn hóa vật chất và tinh thần.
3.3.2. Đối với giáo dục.
3.4. Một số giải pháp về bảo tồn và phát triển nghề mây tre đan ở xã Tăng Tiến trong giai đoạn hiện nay.
3.5. Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan