[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu chung vê cây vải
2.2. Các nghiên cứu về yêu cầu sinh thái của cây vải
2.3. Những nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng cây vải
2.4. Ảnh hưởng của một số loài sâu bệnh hại chính đối với sản xuất vải
2.5. Lịch sử tóm tắt về canh tác hữu cơ
2.6. Canh tác hữu cơ tại Việt Nam
2.7. Tại sao cần làm nông nghiệp hữu cơ
2.8. Nông nghiệp hữu cơ - một phương pháp phối hợp toàn diện
2.9. Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ
2.10 Lợi ích của nông nghiệp hữu cơ
2.11. Có phải canh tác truyền thống là canh tác hữu cơ
2.12. Vài nét về dự án phát triển vải hữu cơ của huyện Lục Ngạn
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đốitượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ vải ở huyện Lục Ngạn
4.1.1. Tình hình sản xuất vải ở huyện Lục Ngạn
4.1.2. Cơ cấu giống vải của huyện Lục ngạn
4.1.3. Tiêu thụ và chế biến vải
4.1.4. Tiềm năng, hạn chế đối với sản xuất vải của huyện Lục Ngạn
4.2. Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất vải tại 3 xã trồng vải trọng điểm của huyện Lục Ngạn
4.2.1. Mức độ đầu tư về phân bón ở các vùng trồng vải
4.2.2. Kết quả điều tra về thời gian bón và phương pháp bón phân
4.2.3. Kết quả điều tra về các biện pháp kỹ thuật được áp dụng trong thâm canh vải ở các vùng nghiên cứu
4.2.4. Kết quả điều tra về tình hình sâu, bệnh hại vải
4.2.5. Đánh giá hiệu quả sản xuất vải thiều ở các vùng nghiên cứu
4.2.6. Kết luận chung về tình hình sản xuất vải tại 3 xã vùng nghiên cứu
4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp canh tác hữu cơ đến năng suất và chất lượng vải thiều huyện Lục Ngạn
4.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cây phân xanh trồng xen đến sinh trưởng và năng suất vải
4.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón phân Biogro kết hợp với phân chuồng qua ủ đến sinh trưởng và năng suất vải
4.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ dến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải
4.3.3.1. Ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến các chỉ tiêu sinh hoá của quả
4.3.3.2. So sánh ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ tới các chỉ tiêu đánh giá cảm quan
4.3.3.3. Hạch toán hiệu quả sản xuất của các công thức thí nghiệm
4.4. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp áp dụng biện pháp canh tác vải hữu cơ tại huyện Lục Ngạn
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn của biện pháp canh tác vải theo phương pháp hữu cơ
4.4.3. Giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan