[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt CV Super M. nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôi tập trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt CV Super M. nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôi tập trung
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục đích của đề tài
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc tính sinh học của vịt
1.1.1. Nguồn gốc phân loại vịt, ngan
1.1.2. Đặc điểm và khả năng sản xuất của vịt CV super M
1.2. Đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn
1.2.1. Đánh giá giá trị năng lượng của thức ăn
1.2.2. Đánh giá giá trị dinh dưỡng protein thức ăn
1.3. Năng lượng trong thức ăn và nhu cầu năng lượng của gia cầm
1.3.1. Vai trò của năng lượng đối với cơ thể gia cầm
1.3.2. Sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể gia cầm
1.3.3. Ảnh hưởng của các mức năng lượng trong khẩu phần đến sinh trưởng và khả năng tiêu thụ thức ăn của gia cầm
1.3.4. Nhu cầu năng lượng và cách xác định nhu cầu năng lượng cho gia cầm
1.4. Protein trong thức ăn và nhu cầu protein của gia cầm
1.4.1. Vai trò của protein đối với cơ thể gia cầm
1.4.2. Protein và sự trao đổi protein trong cơ thể gia cầm
1.4.3. Giá trị sinh học của protein
1.4.4. Nhu cầu protein đối với cơ thể và cách xác định
1.4.4.1. Nhu cầu protein cho duy trì
1.4.4.2. Nhu cầu protein cho sinh trưởng
1.4.4.3. Nhu cầu protein cho mọc lông
1.5. Nhu cầu axit amin và cách xác định nhu cầu axit amin cho gia cầm
1.6. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài
1.6.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.4. Thời gian nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.5.2. Các chỉ tiêu theo dõi
2.5.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
2.5.2.2. Khả năng sinh trưởng
2.5.2.3. Khả năng chuyển hóa thức ăn và chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng
2.5.2.4. Đánh giá năng suất và chất lượng thịt
2.5.3. Phương pháp thu thập và sử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các mức năng lượng, protein và lysin trong khẩu phần đến tỷ lệ nuôi sống của vịt thí nghiệm
3.2. Ảnh hưởng của các mức năng lượng, protein và lysin trong khẩu phần đến sinh trưởng của vịt thí nghiệm
3.3. Ảnh hưởng của các mức năng lượng – protein và lysin trong khẩu phần đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn của vịt thí nghiệm
3.4. Ảnh hưởng của các mức năng lượng – protein và lysin trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu về năng suất thịt xẻ của vịt thí nghiệm
3.5. Ảnh hưởng của các mức năng lượng – protein và lysin trong khẩu phần đến thành phần hóa học của thịt vịt thí nghiệm
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan