[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế
1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động
1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh
1.1.4. Khái niệm về hiệu quả
1.1.5. Bản chất hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện
1.1.6. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở bệnh viện tuyến tỉnh
1.1.7. Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu quả trang thiết bị y tế ở bệnh viện
1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh
1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh
1.2.1. Các văn bản chính sách qui định về sử dụng trang thiết bị y tế
1.2.2. Những thành tựu đã đạt được trong việc đầu tư đổi mới và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở các bệnh viên trong nước.
1.2.3. Những hạn chế trong sử dụng trang thiết bị y tế ở việt Nam
1.2.4. Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu khảo sát
2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đánh giá trong nghiên cứu đề tài
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiện trạng các TTBYT
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY
3.1. Khái quát về bệnh viên Bãi Cháy
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Bãi Cháy
3.1.3. Tổ chức bộ máy
3.1.4. Nguồn nhân lực
3.1.5. Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện Bãi Cháy
3.2. Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy
3.2.1. Hiện trạng sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy
3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viên Bãi Cháy
3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy
3.3.1. Nhân tố bên ngoài
3.3.2. Nhân tố bên trong bệnh viện
3.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viện Bãi Cháy
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƢ̉ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY
4.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viên Bãi Cháy
4.1.1. Định hướng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy
4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy
4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sƣ̉ dụng trang thiết bị tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ yếu tại bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
4.2.2. Giải pháp 2 Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý và sử dụng TTBYT
4.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ sử dụng TTB Y tế
4.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường đổi mới đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến bộ của ngành
4.2.5. Giải pháp 5: Huy động mọi nguồn vốn để mua sắm TTB y tế của bệnh viện
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Bộ y tế
4.3.2. Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh
4.3.3. Đối với Bệnh viện Bãi Cháy
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan