[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (MDBMS)
1.1 Mục đích của MDBMS
1.2 Các yêu cầu của một MDBMS
1.2.1 Khả năng quản trị lưu trữ lớn
1.2.2 Hỗ trợ truy vấn và khai thác dữ liệu
1.2.3 Tích hợp các phương tiện, tổng hợp và thể hiện
1.2.4 Giao diện và tương tác.
1.2.5 Hiệu suất.
1.3 Các vấn đề của MDBMS
1.3.1 Mô hình hoá dữ liệu MULTIMEDIA
1.3.2 Lưu trữ đối tượng MULTIMEDIA
1.3.3 Tích hợp Multimedia, thể hiện và chất lượng của dịch vụ (QoS)
1.3.4 Chỉ số hoá Multimedia
1.3.5 Hỗ trợ truy vấn Multimedia, khai thác và duyệt qua.
1.3.6 Quản trị CSDL Multimedia phân tán
1.3.7 Sự hỗ trợ của hệ thống
1.4 Kết luận
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG
2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin
2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin
2.1.2 Một số vấn đề trong tìm kiếm thông tin
2.1.3 Hệ thống tìm kiếm thông tin – IR
2.1.4 Sự khác biệt giữa các hệ thống IR và các hệ thống thông tin khác
2.1.5 Các hệ tìm kiếm văn bản thường được sử dụng hiện nay
2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung
2.2.1 Chỉ mục tự động văn bản và mô hình tìm kiếm Bool
2.2.1.1. Mô hình tìm kiếm Bool cơ sở
2.2.1.2 Tìm kiếm Bool mở rộng
2.2.1.3 Các bước để xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin – IR
2.2.1.4 Lập chỉ mục tài liệu
2.2.2 Mô hình tìm kiếm không gian vector
2.2.2.1 Mô hình tìm kiếm không gian vector cơ sở
2.2.2.2. Kỹ thuật phản hồi phù hợp (Relevance Feedback Technique)
2.2.3. Thước đo hiệu năng
2.3 Ví dụ
2.4 Kết luận
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN BẢN
3.1 Giới thiệu
3.2 Một số kỹ thuật nâng cao hiệu năng tìm kiếm đa phương tiện
3.2.1 Lọc bằng phân lớp, thuộc tính có cấu trúc và các từ khóa
3.2.2 Các phương pháp trên cơ sở tính không đều tam giác
3.2.3 Mô hình tìm kiếm trên cơ sở cụm (cluster-based)
3.2.3.1 Sinh cụm
3.2.3.2 Tìm kiếm trên cơ sở cụm
3.2.4 Chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI) để tìm kiếm thông tin trên cơ sở không gian vector
3.3 Kỹ thuật LSI
3.3.1 Giới thiệu LSI
3.3.2 Phương pháp luận LSI
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
4.1 Giới thiệu bài toán
4.2 Chức năng chương trình
4.3 Quy trình phát triển ứng dụng
4.3.1 Xây dựng ma trận Term – Doc
4.3.2 Lập chỉ mục tài liệu
4.3.3 Xây dựng ma trận trọng số
4.3.4 Tìm kiếm theo mô hình vector
4.3.5 Phương pháp LSI
4.2 Cài đặt thử nghiệm
4.2.1 Giao diện màn hình lập chỉ mục
4.2.2 Giao diện màn hình cập nhập chỉ mục
4.2.2 Tìm kiếm tài liệu theo mô hình vector
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan