[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về hướng nghiên cứu
1.2 Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
1.3 Mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu
1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu và giới hạn của đề tài
1.5 Phương pháp nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Năng lượng mặt trời
2.2 Pin quang điện (PV)
2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của PV
2.2.2 Mạch tương đương của PV
2.2.3 Mạch PV khi có tính đến các tổn hao
2.2.4 Tấm PV
2.2.5 Hệ thống dãy PV
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến PV
2.3.1 Cường độ chiếu sáng
2.3.2 Góc chiếu sáng
2.3.3 Hiệu ứng bóng mờ
2.3.4 Hiệu ứng nhiệt độ
2.3.5 Hiệu ứng thời tiết
2.3.6 Hòa hợp tải điện
2.3.7 Việc thay đổi chiều quay theo hướng mặt trời
2.4 Điểm làm việc có công suất cực đại (MPP) và điều khiển MPPT
2.4.1 Điểm làm việc có công suất cực đại (MPP)
2.4.2 Bộ điều khiển MPPT
2.4.3 Bộ biến đổi DC/DC (Buck-Boost converter)
2.4.4 Các thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT)
2.4.4.1 Xáo trộn và theo dõi P&O
2.4.4.2 Tăng tổng dẫn INC
2.4.4.3 Thuật toán điều khiển điện áp hở mạch
2.5 Các dạng cấu trúc bộ chuyển đổi PV
2.5.1 Bộ chuyển đổi tập trung (Centralized Converters)
2.5.2 Bộ chuyển đổi theo dãy (String Converters)
2.5.3 Bộ chuyển đổi đa dãy (Multi-String Converters)
2.5.4 Bộ chuyển theo modul AC (AC-Module Converters)
2.6 Các dạng pin quang điện nối lưới và hoạt động độc lập
2.6.1 Dạng nối lưới
2.6.1.1 Hệ thống pin quang điện không có bộ ắc qui
2.6.1.2 Hệ thống pin quang điện có bộ ắc qui
2.6.2 Dạng độc lập
2.6.2.1 Pin quang điện cấp nguồn cho hệ thống bơm nước
2.6.2.2 Pin quang điện cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng
2.6.2.3 Hệ thống PV ở những khu xa dân cư
Chương 3: BỘ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN
3.1 Khái quát về bộ nghịch lưu áp đa bậc
3.1.1 Khái niệm
3.1.2 Phân loại
3.2 Các cấu trúc cơ bản của bộ nghịch lưu áp đa bậc
3.2.1 Cấu trúc bộ nghịch lưu áp chứa cặp diode kẹp (Neutral Point Clamped
multilevel inverter –NPC)
3.2.2 Cấu trúc tụ điện thay đổi (Flying capacitor inverter)  
3.2.3 Cấu trúc dạng ghép tầng (Cascade Inverter)
3.2.4 Cấu trúc bộ nghịch lưu đa bậc lai (Hybrid Multilevel Inverter)
3.2.5 Nhận xét
3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật PWM của bộ nghịch lưu và các dạng sóng mang
dùng trong kỹ thuật PWM
3.3.1 Một số chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật PWM của bộ nghịch lưu
3.3.2 Các dạng sóng mang dùng trong kỹ thuật PWM
3.3.2.1 Bố trí cùng pha (PD: In phase Disposition)
3.3.2.2 Hai sóng mang kế tiếp nhau sẽ dịch 1800
3.3.2.3 Bố trí đối xứng qua trục Zero
3.4 Các phương pháp điều chế bộ nghịch lưu áp
3.4.1 Phương pháp điều chế độ rộng xung sin (Sin–PWM)
3.4.2 Phương pháp điều chế độ rộng xung cải biến (SFO – PWM)
3.4.3 Phương pháp điều chế vectơ không gian
3.4.4 Phương pháp điều khiển PWM dòng điện
3.4.4.1 Phương pháp dùng mạch tạo trễ (hystereris current control)
3.4.4.2 Phương pháp điều khiển dòng điện sử dụng khâu hiệu chỉnh PI (ramp comparison current control)
3.4.5 Phương pháp điều khiển vector dòng điện (Space vector current control)
3.5 Phân tích thuật toán PWM cho BNL lai 5 bậc được ghép từ 2 bộ nghịch lưu 3 pha 3 bậc & 2 bậc
3.5.1 Mạch khảo sát
3.5.2 Phân tích mạch
3.5.3 Giải thuật cho mô hình đề xuất
3.5.4 Kỹ thuật điều chế sóng mang PWM cho BNL lai 5 bậc đề xuất
3.6 Mô phỏng và đánh giá chất lượng điều chế BNL lai 5 bậc đề xuất
Chương 4: SỬ DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT
4.1 Thuật toán logic mờ
4.1.1 Phương pháp điều khiển
4.1.2 Giải thuật
4.1.3 Biến mờ
4.1.4 Qui tắc điều khiển mờ
4.1.5 Giải mờ
4.2 Mô hình hóa và kết quả mô phỏng các thành phần của hệ thống
4.2.1 Pin quang điện
4.2.2 Bộ chuyển đổi DC – DC
4.2.2.1 Bộ chuyển đổi buck
4.2.2.2 Bộ chuyển đổi Boost
4.2.2.3 Bộ chuyển đổi Buck Boost
4.2.3 Mô hình hóa bộ điều khiển MPPT
4.2.3.1 Phương pháp P&O
4.2.3.2 Phương pháp FLC
4.2.3.3 So sánh phương pháp P&O và FLC
4.3 Kết luận
Chương 5: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG KẾT NỐI PV VỚI LƯỚI ĐIỆN DÙNG BIẾN TẦN LAI
5.1 Các tiêu chuẩn nối lưới hệ thống PV
5.2 Mô hình hóa các khối trong hệ thống
5.2.1 Khối PV array
5.2.2 Khối 5-level Hybrid Inverter
5.2.5 Khối máy biến áp và lưới
5.2.6 Các khối chuyển đổi tín hiệu
5.3 Mô hình hệ thống điều khiển hoàn chỉnh
5.4 Mô phỏng hệ thống kết nối PV với lưới điện bằng biến tầng lai
5.5 Nhận xét và đánh giá kết quả mô phỏng
Chương 6: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan