[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Giới thiệu đề tài
1.1.1 Đặt vấn đề
1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu
1.2.2 Nội dung nghiên cứu.
1.2.2.1 Phương pháp luận
1.2.2.2 Phương pháp nghiên cứu
1.2.2.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3 Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
1.3.1 Giới thiệu tổng quan về KSNB
1.3.1.1 Định nghĩa KSNB
1.3.1.2 Các bộ phận cấu thành KSNB
1.3.2 Giới thiệu tổng quan về cơ quan BHXH
1.3.2.1 Vị trí chức năng của BHXH VN
1.3.2.2 Chế độ chính sách của BHXH
1.3.2.3 Hệ thống tổ chức của BHXH
1.3.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.3.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3.3.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống KSNB
2.1.1 Lịch sử hình thành của hệ thống KSNB
2.1.2 Giai đoạn từ năm 1992 trở về trước
2.1.3 Giai đoạn từ năm 1992 trở về sau
2.2 Sự phát triển của hệ thống KSNB trong khu vực công
2.2.1 Khái niệm KSNB theo INTOSAI 1992 và INTOSAI 2001
2.2.1.1 Theo hướng dẫn của INTOSAI 1992
2.2.1.2 Theo hướng dẫn của INTOSAI được cập nhật năm 2001
2.2.2 Sự phát triển của hệ thống KSNB trong khu vực công
2.2.2.1 Môi trường kiểm soát
2.2.2.2 Đánh giá rủi ro
2.2.2.3 Hoạt động kiểm soát
2.2.2.4 Thông tin và truyền thông
2.2.2.5 Giám sát
2.3 Hệ thống KSNB trong hoạt động BHXH
2.3.1 Mục tiêu KSNB trong hoạt động BHXH
2.3.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB trong hoạt động BHXH
2.3.2.1 Môi trường kiểm soát
2.3.2.2 Đánh giá rủi ro
2.3.2.3 Hoạt động kiểm soát
2.3.2.4 Thông tin và truyền thông
2.3.2.5 Giám sát
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI BHXH TP.HCM
3.1 Sơ lược về tổ chức BHXH
3.1.1 Khái niệm về tổ chức BHXH
3.1.2 Sơ lược về sự phát triển của BHXH
3.1.3 Hệ thống các chế độ BHXH hiện nay
3.1.4 Nguồn quỹ BHXH
3.1.4.1 Khái niệm quỹ BHXH
3.1.4.2 Đặc điểm quỹ BHXH
3.2 Các hoạt động cơ bản của cơ quan BHXH VN
3.2.1 Nghiệp vụ quản lý thu BHXH
3.2.2 Nghiệp vụ quản lý chi BHXH
3.2.3 Nghiệp vụ quản lý đầu tư quỹ BHXH
3.3 Sơ lược về sự hình thành và cơ cấu tổ chức của BHXH TP.HCM
3.3.1 Sơ lược về sự hình thành, phát triển của BHXH TP.HCM
3.3.2 Cơ cấu hệ thống tổ chức BHXH TP.HCM
3.4 Thực trạng các hoạt động tại BHXH TP HCM
3.4.1 Quản lý sử dụng quỹ tại BHXH TP.HCM
3.4.2 Quy trình và thủ tục KSNB trong hoạt động tại BHXH TPHCM
Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB TẠI BHXH TP.HCM
4.1 Phương pháp khảo sát
4.2 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá môi trường kiểm soát
4.2.1 Mục tiêu khảo sát
4.2.2 Kết quả khảo sát
4.2.2.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức
4.2.2.2 BHXH TP.HCM có ban hành chính sách nhân sự hợp lý
4.2.2.3 Ban lãnh đạo có năng lực
4.2.2.4 Ban lãnh đạo có triết lý quản lý và phong cách điều hành hiện đại
4.2.2.5 Cơ cấu tổ chức và phân định quyền hạn và trách nhiệm
4.2.3 Đánh giá chung về môi trường kiểm soát
4.3 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá rủi ro
4.3.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm về đánh giá rủi ro
4.3.2 Đánh giá về rủi ro
4.4 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá hoạt động kiểm soát
4.4.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm hoạt động kiểm soát
4.4.2 Đánh giá hoạt động kiểm soát
4.5 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá thông tin và truyền thông
4.5.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm thông tin và truyền thông
4.5.2 Đánh giá về thông tin và truyền thông
4.6 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá về giám sát
4.6.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm về giám sát
4.6.2 Đánh giá về về giám sát
Kết luận chương 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI BHXH TP.HCM
5.1 Quan điểm hoàn thiện
5.2 Giải pháp đối với BHXH TP.HCM
5.2.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát
5.2.2 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát
5.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin & truyền thông
5.2.4 Hoàn thiện cơ chế đánh giá rủi ro
5.2.5 Hoàn thiện hoạt động giám sát
5.3 Sự hỗ trợ của Nhà Nước với ngành BHXH
5.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý
5.3.2 Nâng cao vai trò ban kiểm tra pháp chế thuộc BHXH VN
5.4 Kiến nghị nhằm tăng cường hệ thống KSNB trong hoạt động BHXH TP.HCM
5.4.1 Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với ngành BHXH
5.4.2 Về tổ chức bộ máy, năng lực của đội ngũ làm công tác BHXH
5.4.3 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Luật BHXH
5.4.4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
5.4.5 Kiến nghị mở rộng và tăng cường quản lý có hiệu quả đối tượng tham gia BHXH
5.4.6 Kiến nghị tăng cường quản lý Nhà Nước đối với hoạt động quản lý và phát triển quỹ BHXH
5.4.6.1 Hoàn thiện quy trình quản lý thu BHXH phù hợp với từng loại đối tượng tham gia BHXH
5.4.6.2 Tăng cương công tác quản lý chi BHXH
5.4.7 Tăng cường phát triển quỹ BHXH
Kết luận chương 5
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan