[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng có giá trị kinh tế cao đối với điều kiện sinh khí hậu tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng có giá trị kinh tế cao đối với điều kiện sinh khí hậu tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Khí hậu và khí hậu ứng dụng
1.1.2. Sinh khí hậu
1.1.3. Đánh giá sinh khí hậu
1.2. Đặc điểm sinh thái, giá trị kinh tế một số loài cây trồng nông, lâm nghiệp
1.2.1. Cây cao su
1.2.2. Cây chè trung du
1.2.3. Cây cam sành
1.2.4. Cây thảo quả
1.3. Lịch sử các vấn đề nghiên cứu
1.3.1. Nghiên cứu sinh khí hậu trên thế giới
1.3.2. Nghiên cứu sinh khí hậu ở Việt Nam
1.3.3. Các công trình nghiên cứu về cây trồng nông, lâm nghiệp
Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Địa chất, địa mạo
2.1.3. Khí hậu
2.1.4. Thủy văn
2.1.5. Tài nguyên đất
2.1.6. Thảm thực vật
2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội
2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.2.2. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội
Chương 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập, phân tích, xử lí tài liệu
3.4.2. Phương pháp chuyên gia
3.4.3. Phương pháp phân loại sinh khí hậu
3.4.4. Phương pháp đánh giá tính thích nghi sinh thái cây trồng
3.4.5. Phương pháp phân tích thống kê
3.4.6. Phương pháp bản đồ và thông tin địa lý (GIS)
Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thành lập bản đồ sinh khí hậu tỉnh Hà Giang
4.1.1. Vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu và thành lập bản đồ sinh khí hậu
4.1.2. Nguyên tắc thành lập bản đồ sinh khí hậu
4.1.3. Hệ thống chỉ tiêu của bản đồ sinh khí hậu tỉnh Hà Giang
4.2. Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng có giá trị kinh tế cao đối với điều kiện SKH tỉnh Hà Giang
4.2.1. Phương pháp đánh giá
4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá
4.2.3. Kết quả đánh giá
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan