[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.3. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và tình hình sản xuất ngô của tỉnh Thái Nguyên
1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên
1.3.2. Tình hình sản xuất ngô của tỉnh Thái Nguyên
1.3.3. Kết quả khảo nghiệm các giống ngô lai mới ở Thái Nguyên
1.4. Tình hình tiêu thụ ngô trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Tình hình tiêu thụ ngô trên thế giới
1.4.2. Tình hình tiêu thụ ngô ở Việt Nam
1.5. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô trên thế giới
1.5.2. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
2.4.3. Quy trình trồng trọt áp dụng trong thí nghiệm
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô lai thí nghiệm vụ Xuân và Thu đông 2014
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô thí nghiệm
3.1.2. Đặc điểm hình thái và sinh lý của các giống thí nghiệm
3.1.3. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây và tốc độ ra lá của các THL thí nghiệm
3.1.4. Đánh giá trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp của các THL thí nghiệm
3.1.5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.2. Nghiên cứu khả năng chống chịu của các tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.2.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các tổ hợp lai thí nghiệm
3.2.2. Khả năng chống đổ của các tổ hợp ngô lai thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan