[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Kinh nghiệm và giải pháp quản lý

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Kinh nghiệm và giải pháp quản lý
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục
1.2.2. Quản lý nhà trường
1.2.3. Đánh giá và đánh giá kết quả học tập
1.2.4. Biện pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.3. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học
1.3.1. Vị trí, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá
1.3.2. Mục tiêu của kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS tiểu học
1.3.3. Hình thức, phương pháp và quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học
1.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học
1.4.1. Đặc điểm của hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của HS tiểu học
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát về giáo dục tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Đặc điểm tình hình KT - XH thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
2.1.2. Đặc điểm giáo dục tiểu học thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
2.2. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về vai trò kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với học sinh
2.2.2. Thực trạng về hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
2.3. Thực trạng quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Thực trạng quản lý việc ra đề kiểm tra định kỳ, cuối kỳ
2.3.2. Thực trạng tổ chức các kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh
2.3.3. Thực trạng quản lý việc chấm bài kiểm tra của giáo viên
2.3.4. Việc quản lý của hiệu trưởng khi đánh giá chất lượng HS cuối năm học
2.4. Đánh giá chung về quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
2.4.3. Nguyên nhân
2.5. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT để đánh giá học sinh tiểu học
2.5.1. Những thuận lợi
2.5.2. Những khó khăn
Tiểu kết chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc hiệu quả và khoa học
3.1.2. Nguyên tắc biện chứng
3.1.3. Nguyên tắc phù hợp với lý luận giáo dục tiểu học
3.2. Các biện pháp quản lý cụ thể
3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBGV về ý nghĩa, tầm quan trọng của quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học
3.2.2. Thống nhất nội dung và tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trong toàn trường
3.2.3. Chỉ đạo đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.2.4. Đảm bảo thống nhất quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong toàn trường trường tiểu học
3.2.5. Tổ chức quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên và học sinh.
3.2.6. Quản lý chặt chẽ cách đánh giá, nhận xét vào học bạ cho học sinh của giáo viên
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm kết quả các biện pháp đề xuất
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm
3.4.2. Nội dung khảo nghiệm
3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan