[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai phá luật kết hợp hiếm trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Khai phá luật kết hợp hiếm trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP
1.1. Khai phá dữ liệu
1.1.1. Quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu
1.1.2. Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu
1.1.3. Quá trình khai phá dữ liệu
1.1.4. Nhiệm vụ của khai phá dữ liệu.
1.1.5. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu
1.2. Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu
1.2.1. Bài toán mở đầu
1.2.2. Các khái niệm cơ sở
1.2.2.1. Cơ sở dữ liệu giao tác
1.2.2.2. Tập mục phổ biến
1.2.2.3. Luật kết hợp
1.2.3. Khai phá luật kết hợp
1.2.4. Các cách tiếp cận khai phá tập mục phổ biến
1.2.5. Các thuật toán điển hình khai phá tập mục phổ biến
1.2.5.1 Thuật toán Apriori
1.2.5.2.Thuật toán FP_growth
1.2.6. Thuật toán sinh luật kết hợp:
1.2.7. Một số mở rộng khai phá luật kết hợp
Kết luận chương 1
Chương 2: LUẬT KẾT HỢP HIẾM
2.1. Giới thiệu chung về luật kết hợp hiếm.
2.2. Một số hướng nghiên cứu chính phát hiện luật kết hợp hiếm
2.2.1. Sử dụng ràng buộc phần hệ quả của luật
2.2.2. Thiết lập đường biên phân chia các tập phổ biến và không phổ biến
2.2.3. Phát hiện luật kết hợp hiếm từ các CSDL định lượng
2.3. Khuynh hướng nghiên cứu về luật hiếm
2.4. Phát hiện luật kết hợp hiếm Sporadic trên CSDL giao tác
2.4.1. Khái niệm về luật hiếm Sporadic
2.4.2.Thuật toán Apriori-Inverse
2.4.3. Thuật toán tìm tập Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng đóng
2.4.3.1. Tập Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng
2.4.3.2. Thuật toán MCPSI tìm tập Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng đóng
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM TÌM LUẬT HIẾM SPORADIC TUYỆT ĐỐI
3.1. Giới thiệu bài toán
3.2. Dữ liệu thực nghiệm
3.3. Xây dựng chương trình
3.4. Thực nghiệm khai phá
3.5. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan