[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Vốn ODA
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại ODA
1.1.3. Các đặc điểm của vốn ODA
1.1.4. Tính hai mặt của vốn ODA đối với nước nhận viện trợ
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn ODA
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn ODA
1.2.2. Hình thức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA
1.3. ODA đối với phát triển nông nghiệp nông thôn
1.3.1. Đặc điểm của nông nghiệp nông thôn
1.3.2. Vai trò của ODA đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
1.4. Một số kinh nghiệm về quản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nguồn vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1.4.2. Kinh nghiệm quản lý nguồn vốn ODA tại tỉnh Bắc Ninh
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Các câu hỏi nghiên cứu
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu
1.5.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên
2.2. Tình hình ký kết, phân bổ và sử dụng nguồn vốn ODA cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Tình hình ký kết, phân bổ và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Thái Nguyên cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp nông thôn
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp nông thôn
2.4.1. Năng lực của cơ quan nhà nước
2.4.2. Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật còn chưa đầy đủ, thống nhất và minh bạch
2.4.3. Ngân sách còn thiếu hụt để bố trí nguồn vốn đối ứng
2.5. Nhận xét, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA trong nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế trong quản lý và sử dụng ODA ở tỉnh
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Những mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn
3.2. Quan điểm và định hướng sử dụng nguồn vốn ODA cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn đến năm 2015
3.2.1. Quan điểm sử dụng vốn ODA cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
3.2.2. Định hướng sử dụng vốn ODA cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới
3.3.1. Về sử dụng ODA
3.3.2. Về cơ chế quản lý tài chính vốn ODA
3.3.3. Giải pháp tăng tốc độ giải ngân cho tỉnh
3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan