[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt trong kế toán

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt trong kế toán
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
II.1 Công nghệ sử dụng
II.1.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005
II.1.2 WPF
II.2 Yêu cầu quy trình thu chi
II.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ
II.2.2 Yêu cầu thực hành
II.2.3 Các biểu mẫu liên quan
II.3 Yêu cầu phần mềm mô phỏng
II.3.1 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ
II.3.2 Yêu cầu chức năng hệ thống
II.3.3 Chức năng xử lý
II.3.4 Môi trường triển khai phần mềm
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
III.1 Mức quan niệm
III.1.1 Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm
III.1.2 Thành phần xử lý ở mức quan niệm
III.2 Mức logic
III.2.1 Mô tả các quan hệ
III.2.2 Các ràng buộc toàn vẹn
III.3 Mức vật lý
III.3.1 Thành phần dữ liệu ở mức vật lý
III.3.2 Thành phần xử lý ở mức vật lý
CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
IV.1 Giáo viên tạo tình huống
IV.1.1 Tạo bảng kê
IV.1.2 Tạo giấy biên nhận
IV.1.3 Tạo biên bản bàn giao
IV.1.4 Tạo phiếu chi
IV.1.5 Tạo hóa đơn GTGT
IV.2 Sinh viên thực hành
IV.2.1 Chọn lựa quy trình
IV.2.2 Đăng nhập
IV.2.3 Vào phòng kế toán
IV.2.4 Đảm nhận vai trò Nhân viên
IV.2.5 Đảm nhận vai trò kế toán thanh toán
IV.2.6 Đảm nhận vai trò kế toán trưởng
IV.2.7 Giám đốc ký duyệt các phiếu thu
IV.2.8 Đảm nhận vai trò thủ quỹ
IV.2.9 Đảm nhận vai trò kế toán thanh toán
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan