[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình nhập xuất nguyên vật liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình nhập xuất nguyên vật liệu
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
I.1. Giới thiệu.
I.2. Lý do chọn đề tài.
I.3. Thực trạng nghiên cứu.
I.4. Mục tiêu của đề tài.
I.5. Giải pháp và ý tưởng.
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LSY THUYẾT
II.1. Khái quát về đề tài.
II.2. Quy trình mô phỏng.
II.3. Kế toán nhập xuất nguyên vật tư.
II.4. Hiện trạng tin học.
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÉ HỆ THỐNG
III.1. Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu ở mức quan niệm.
III.2. Thành phần dữ liệu ở mức lôgic.
CHƯƠNG IV. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
VI.1. Giới thiệu về chương trình.
VI.2. Các phòng ban.
VI.3. Các phiếu, biểu mẫu.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan