[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình quản lý công nợ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I.1 Giới thiệu đề tài
I.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu
I.3 Hiện trạng ứng dụng
I.3.1 Những khó khăn trong hướng dẫn thực hành kế toán
I.3.2 Hiện trạng tin học
I.3.3 Mục tiêu thực hiện của đề tài
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
II.1 Hệ thống quản lý công nợ
II.1.1 Khái niệm quản lý công nợ
II.1.2 Khái niệm mô phỏng
II.1.3 Quy trình quản lý công nợ
II.2 Xác định yêu cầu
II.2.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ
II.2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống
II.2.3 Yêu cầu phi chức năng
II.3 Công nghệ sử dụng
II.3.1 Ngôn ngữ lập trình VB.Net
II.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Developer Edition 2005
II.3.3 Công nghệ Flash và ngôn ngữ lập trình Action script 2.0.
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
III.1 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức quan niệm
III.1.1 Thành phần dữ liệu mức quan niệm
III.1.2 Thành phần xử lý ở mức quan niệm
III.2 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức logic
III.2.1 Thành phần dữ liệu ở mức logic
III.2.2 Ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ
III.2.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ
III.2.4 Thành phần xử lý ở mức logic
III.3 Phân tích thiết kế hệ thống ở mức vật lý
III.3.1 Thành phần dữ liệu mức vật lý
III.3.2 Thành phần xử lý ở mức vật lý
CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
IV.1 Các chức năng quản lý tình huống của chương trình
IV.2 Thực hành mô phỏng quy trình quản lý công nợ
IV.2.1 Giao diện của chương trình
IV.2.2 Các chức năng chính của chương trình
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan