[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bất đẳng thức minimax Ky Fan và ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Bất đẳng thức minimax Ky Fan và ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU BẢNG KÝ HIỆU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian metric.
1.2. Không gian véctơ, không gian định chu và không gian Banach.
1.3. Không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff.
1.4. Ánh xạ đa trị và một số khái miện về hàm đa trị.
1.5. Điểm bật động của ánh xạ đa trị.
Kết luận chương 1
Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC KY FAN VÀ BÀI TOÁN CÂN BẰNG CỔ ĐIỂN
2.1. Nguyên lý ánh xạ KKM.
2.2. Bất đẳng thức minimax Ky Fan và bài toán cân bằng cổ điển.
2.3. Điểm yên ngựa.
2.4. Bài toán cân bằng với điều kiện đơn điệu.
Kết luận chương 2
Chương 3: BAO HÀM THỨC KY FAN VÀ BÀI TOÁN CÂN BẰNG ĐA TRỊ
3.1 Bài toán.
3.2. Một số định lý tồn tại nghiệm.
3.3. Các bài toán liên quan. 
Kết luận chương 3
Chương 4: BAO HÀM THỨC KY FAN TRONG KHÔNG GIAN NÓN
4.1. Một số khái niệm liên quan tới nón trong không gian véctơ.
4.2. Bao hàm thức Ky Fan.
4.3. Bao hàm thức Ky Fan yếu.
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan