[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác lập dự toán tại viễn thông Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác lập dự toán tại viễn thông Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN
1.1. Vai trò của công tác lập dự toán trong quản trị doanh nghiệp.
1.2. Phân loại dự toán.
1.3. Trách nhiệm của các bộ phận tham gia trong quá trình lập dự toán.
1.4. Quy trình lập dự toán, trình tự lập các loại dự toán và các mô hình lập dự toán.
Chương 2: CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
2.1 Đặc điểm tình hình chung tại Viễn thông Quảng Nam.
2.2. Đặc điểm công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
3.1. Cơ sở và mục đích của việc hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.
3.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.
3.3. Hoàn thiện các loại dự toán.
3.4. Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan