[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO.
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
1.2. Những khái niệm cụ thể.
1.3. Đặc trưng của công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH TDTT.
1.4. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động NCKH trong các trường ĐH TDTT.
1.5. Tiểu kết Chương 1.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG.
2.1. Giới thiệu về nghiên cứu thực trạng.
2.2. Khái quát về sự hình thành và phát triển ĐH TDTT ĐN.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NCKH và công tác quản lý hoạt động NCKH ở Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.
2.4. Thực trạng hoạt động NCKH ở trường ĐH TDTT Đà Nẵng.
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động NCKH ở trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong thời gian qua.
2.6. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý hoạt động NCKH ở trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong thời gian qua.
2.7. Tiểu kết Chương 2.
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan