[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra tại học viện chính trị - hành chính khu vực III

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TẠI CÁC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH.
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.
1.2. Một số khái niệm được sử dụng trong luận văn.
1.3. Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh tra giáo dục.
1.4. Đặc trưng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện CT - HC.
1.5. Các biện pháp quản lý hoạt động thanh tra.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TẠI HỌC VIỆN CT - HC KHU VỰC III.
2.1. Khái quát quá trình khảo sát thực trạng.
2.2. Khái quát sự hình thành bà phát triển học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
2.3. Thực trạng hoạt động thanh tra tại học viện CT - HC khu vực III.
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động thanh tra tại học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động thanh tra tại học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐÔNG THANH TRA TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan