[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG.
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
1.2. Một số khái niệm chủ yếu được sử dụng trong luận văn.
1.3. Đặc trưng hoạt động đào tạo về lĩnh vực công nghệ và kinh doanh ở các trường cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
1.4. Quản lý quá trình đào tạo của các trường Cao đẳng thuộc lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN.
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến.
2.2. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến.
2.3. Nhận định chung về thực trạng quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến.
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất và thực hiện các biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến trong giai đoạn hiện nay.
3.3. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan