[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 Đà Nẵng – DANACAM

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 Đà Nẵng – DANACAM
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về đánh giá thành tích.
1.2. Nội dung của hệ thống đánh giá hành tích nhân viên.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích của nhân viên.
1.4. Đặc điểm của các công ty thương mại ảnh hưởng đến việc đánh giá thành tích nhân viên.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2 - ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình cơ bản của công ty ảnh hưởng đến việc đánh giá thành tích nhân viên tại công ty.
2.2. Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 - Đà Nẵng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2 - ĐÀ NẴNG
3.1. Một số căn cứ để đề xuất giải pháp.
3.2. Một số giải pháp cụ thể.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan