[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (trains of packet pairs)

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (trains of packet pairs)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BĂNG THÔNG VÀ ĐO BĂNG THÔNG TRONG MẠCH IP
1.1. Các khái niệm cơ bản trong mạng IP như: Định tuyến, trễ đường truyền, trễ xử lý, trễ hàng đợi, chính sách lập lịch.
1.3. Vai trò của băng thông đối với chất lượng dịch vụ.
1.4. Phân loại các phương pháp đo băng thông.
1.5. Đo băng thông bằng phương pháp chủ động.
1.6. Kết luận chương.
Chương 2: SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH BĂNG THÔNG TRONG MẠCH IP
2.1. Các mô hình ước tính băng thông.
2.2. Đo dung lượng đầu cuối - cuối đầu bằng kỹ thuật cặp gói/chuỗi gói (packet pair/packet train).
2.3. Đo băng thông khả dụng bằng kỹ thuật SLOPS.
2.4. Kết luận chương.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH BĂNG THÔNG TRONG MẠCH IP SỬ DỤNG KỸ THUẬT TOPP
3.1. Giới thiệu kỹ thuật TOPP (Trains of packet pair).
3.2. Các giả thiết và định nghĩa.
3.3. Tác động của tốc độ và lập kế hoạch ứu tiên.
3.4. Hiệu lực của nguyên tắc đánh rớt gói.
3.5. Vấn đề nút cổ chai ẩn.
3.6. Phương pháp đo băng thông sử dụng TOPP.
3.7. Kết luận chương.
Chương 4: MỎ PHỎNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH BĂNG THÔNG TRONG MẠCH IP SỬ DỤNG PHÂN MỀM OPNET
4.1. Giới thiệu phần mềm mô phỏng Opnet modeler.
4.2. Mô phỏng phương pháp đo băng thông khả dụng.
4.4. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan