[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kV do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kV do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Các khái niệm về độ tin cậy.
1.2. Độ tin cậy của các phần tử.
1.3. Tổng quan các phương pháp đánh giá độ tin cậy cung cấp điện.
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
2.1. Phương pháp không gian trạng thái.
2.2. Tần suất trạng thái và thời gian trạng thái.
2.3. Trạng thái lát cắt tối thiểu.
2.4. Mô hình không gian trạng thái của lưới điện truyền tải có xét đến đổi nối sau sự cố.
2.5. Bài toán phân tích hỏng hóc trong lưới điện truyền tải.
CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI
3.1. Sơ đồ thuật toán.
3.2. Ví dụ tính độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải.
3.3. Ví dụ tính độ tin cậy cung cấp điện của sơ đồ thiết bị phân phối.
3.4. Xây dựng chương trình đánh giá độ tin cậy của lưới điện truyền tải.
3.5. Kết luận.
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 220KV DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 QUẢN LÝ VẬN HÀNH
4.1. Tổng quan về lưới điện truyền tải 220kV Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành.
4.2. Đánh giá độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành.
4.3. Đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp truyền tải.
4.4. Tính độ tin cậy của phụ tải trên thanh cái 110kV của trạm biến áp 220kV Quy Nhơn có xét đến độ tin cậy của lưới truyền tải 220kV PTC3.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan