[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chất lượng nước sông Phú Lộc dựa trên các chỉ thị sinh tảo

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chất lượng nước sông Phú Lộc dựa trên các chỉ thị sinh tảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về tảo phù du.
1.2. Một vài chỉ số sinh học tảo được sử dụng để đánh giá chất lượng nước.
1.3. Tình hình nghiên cứu sử dụng tảo làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước.
1.4. Đặc điểm tự nhiên thành phố Đà Nẵng.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Chất lượng môi trường nước Sông Phú Lộc qua các tiêu chí lý hóa.
3.2. Đặc điểm thành phần loài và mật độ tảo phù du ở Sông Phú Lộc.
3.3. Đánh giá chất lượng nước Sông Phú Lộc sử dụng các chỉ số sinh học tảo phù du.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan