[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đại số Lie nửa đơn và tiêu chuẩn Cartan

[/kythuat]
[tomtat]
Đại số Lie nửa đơn và tiêu chuẩn Cartan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIẾN THƯC CƠ SỞ VỀ SỐ LIE
1.1. Đại số Lie.
1.2. Đồng cấu đại số Lie.
1.3. Đại số Lie giải được.
Chương 2: ĐẠI SỐ LIE NỬA ĐƠN VÀ ĐẠI SỐ LIE KHẢ QUY
2.1. Đại số Lie nửa đơn.
2.2. Đại số Lie khả quy.
2.3. Các đại số Lie nữa đơn cổ điển.
Chương 3: DẠNG KILLING VÀ TIÊU CHUẨN CARTAN
3.1. Dạng Killing của đại số Lie.
3.2. Tiêu chuẩn Cartan cho đại số Lie giải được.
3.3. Tiêu chuẩn Cartan cho đại số Lie nửa đơn.
3.4. Một số kết quả liên quan.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan