[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đa dạng hóa dịch vụ cho các doanh nghiệp trong KCN Hòa Khánh mở rộng thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Đa dạng hóa dịch vụ cho các doanh nghiệp trong KCN Hòa Khánh mở rộng thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
1.1.Khu công nghiệp - khái niệm, đặc điểm, vai trò và cơ chế hoạt động.
1.2. Dịch vụ và đa dạng hóa dịch vụ cung cấp trong Khu công nghiệp.
1.3. Nội dung và nhân tố ảnh hưởng đa dạng hóa cung cấp dịch vụ trong Khu công nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH MỞ RỘNG
2.1. Tổng quan về KCN Hòa Khánh mở rộng.
2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa dịch vụ cung cấp trong KCN Hòa Khánh mở rộng.
2.3. Thực trạng cung cấp và đa dạng hóa dịch vụ trong KCN Hòa Khánh mở rộng.
2.4. Đánh giá thực trạng đa dạng hóa dịch vụ trong KCN Hòa Khánh mở rộng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH MỞ RỘNG
3.1. Đánh giá nhu cầu sử dụng một số dịch vụ trong KCN Hòa Khánh mở rộng thời gian đến.
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển đa dạng hóa dịch vụ.
3.3. Giải pháp đa dạng hóa dịch vụ trong KCN Hòa Khánh mở rộng.
3.4. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan