[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng cung ứng và sử dụng thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng cung ứng và sử dụng thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Thiết kế nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát các chỉ báo thông tin cơ bản.
3.2. Kết quả khảo sát hệ thống cung ứng thuốc.
3.3. Kết quả khảo sát hội đồng thuốc và điều trị.
3.4. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng thuốc.
3.5. Kết quả điều tra hộ gia đình.
3.6. Kết quả các cuộc thảo luận nhóm.
3.7. Bàn luận.
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
4.1. Đối với hệ thống y tế địa phương.
4.2. Đối với các cơ sở điều trị.
4.3. Đối với các cơ sở bán lẻ thuốc.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan