[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào khu vực thị trường Trung Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào khu vực thị trường Trung Đông
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TRUNG ĐÔNG VÀ CƠ SỞ ĐẨY MẠNH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
1.1. Một số đặc điểm kinh tế-xã hội
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội
1.1.2. Đặc điểm kinh tế
1.2. Đánh giá tiềm năng và thách thức trong việc phát triển xuất khẩu với Trung Đông
1.2.1. Tiềm năng
1.2.2. Thách thức
1.3. Xu hướng của các nước trong việc phát triển quan hệ thương mại với Trung Đông
1.3.1. Một số kinh nghiệm của Trung Quốc
1.3.2. Một số kinh nghiệm của Nhật Bản
1.3.3. Một số kinh nghiệm của Xing-ga-po
1.3.4. Bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 2: THỰC TRANG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO TRUNG ĐÔNG
2.1. Tình hình nhập khẩu hàng hoá của Trung Đông
2.1.1. Kim ngạch nhập khẩu
2.1.2. Mặt hàng nhập khẩu chính
2.1.3. Thị trường nhập khẩu chính
2.2. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Đông
2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu
2.2.2. Mặt hàng xuất khẩu chính
2.2.3. Đối tác xuất khẩu chính
2.2.4. Đánh giá xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Đông
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU VÀO TRUNG ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển xuất khẩu vào Trung Đông
3.1.1. Kim ngạch xuất khẩu
3.1.2. Thị trường xuất khẩu
3.1.3. Mặt hàng xuất khẩu
3.2. Các giải pháp
3.2.1. Quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Đông
3.2.2. Các phải pháp chung
3.2.3. Các giải pháp cho các thị trường trọng điểm
3.2.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC BẢNG BIỂU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan