[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu Phi

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu Phi
MỤC LỤC
DANH MỤC ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC CHÂU PHI
1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, chính trị, văn hoá, xã hội của Châu Phi
1.2. Khái quát về kinh tế của các nước Châu Phi
1.3. Hoạt động ngoại thương của các nước Châu Phi
1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc đẩy mạnh xuất khẩu vào châu Phi
1.5. Một số thuận lợi, khó khăn và các tiền đề cần thiết để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường châu Phi
Chương II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CHÂU PHI
2.1. Tổng quan quá trình phát triển quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam với các nước Châu Phi
2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước Châu Phi
2.3. Đánh giá về thực trạng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước Châu Phi
Chương III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CHÂU PHI
3.1. Định hướng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước Châu Phi
3.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường các nước Châu Phi
3.3. Các kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường các nước Châu Phi
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan