[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm giải thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm giải thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1.1. Tác động của việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đến chi phí xuất khẩu của hàng hóa trong bối cảnh tự do cạnh tranh
1.1.1. Các yếu tố cấu thành chi phí xuất khẩu
1.1.2. Chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của hàng hóa
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận tải, giao nhận và tác động của việc giảm thiểu các chi phí nêu trên đến chi phí xuất khẩu hàng hóa
1.1.4. Vai trò, tác động và thực trạng sử dụng dịch vụ vận tải, giao nhận thuê ngoài của các doanh nghiệp
1.2. Thực trạng chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
1.2.2. Thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản
1.2.2.1. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu gạo
1.2.2.2. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu cà phê
1.2.2.3. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu thuỷ sản
1.2.3. Thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến
1.2.3.1. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu hàng dệt may
1.2.3.2. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu hàng giày dép
1.3. Đánh giá chung về thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
1.3.1. Những kết quả đạt được
1.3.2. Một số tồn tại cần giải quyết để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Việt Nam
Chương 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU CHI PHÍ VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
2.1. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics thế giới và những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận hàng hoá xuất khẩu
2.1.1. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics thế giới
2.1.2. Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp VN trong việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận hàng hóa XK trong bối cảnh hội nhập KT quốc tế
2.1.3 Quan điểm và định hướng đối với việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận hàng hóa xuất khẩu
2.2. Các giải pháp chủ yếu đối với doanh nghiệp để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận nhằm giảm chi phí xuất khẩu hàng hóa
2.2.1. Các giải pháp vĩ mô
2.2.2. Các giải pháp đối với doanh nghiệp
2.2.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, giao nhận
2.2.2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hoá nói chung
2.2.2.3. Các giải pháp đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản
2.2.2.4. Các giải pháp đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan