[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Đối tượng, khách thể nghiên cứu; thời gian và địa bàn nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu:
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Các khái niệm liên quan
1. Trẻ em
2. Bảo vệ trẻ em
3. Chăm sóc trẻ em
4. Giáo dục
5. Các lực lượng tham gia chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em
6. Gia đình
II. Quan điểm của Đảng và các chính sách của Nhà nước liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình
1. Quan điểm của Đảng và các chính sách của Nhà nước liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về nâng cao năng lực cho các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em
3. Hệ thống văn bản chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
4. Nhận xét về hệ thống văn bản chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
III. Các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức, kỹ năng của các gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
CHƯƠNG II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA BÀN
I. Thông tin chung về người trả lời
1. Tuổi
2. Giới tính
3. Dân tộc, tôn giáo người trả lời
4. Học vấn
5. Nghề nghiệp
6. Tình trạng hôn nhân
7. Số thế hệ và số thành viên trong gia đình
8. Điều kiện sống của các gia đình
II. Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình
1. Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
1.1. Về bảo vệ trẻ em
1.2. Về chăm sóc trẻ em
1.3. Về giáo dục trẻ em
2. Thực trạng kiến thức và kỹ năng của các bậc cha mẹ về bảo vệ trẻ em trong gia đình
2.1. Kiến thức, kỹ năng của cha mẹ về an toàn khi sử dụng điện
2.2. Kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ tránh bị đuối nước
2.3. Kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ tránh bị ngộ độc
2.4. Kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ tránh tai nạn giao thông đường bộ
2.5. Kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ tránh bị tổn thương tinh thần
2.6. Kiến thức, kỹ năng cha mẹ dưới 6 tuổi về phòng tránh bỏng cho trẻ em
2.7. Kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ không bị ngã gây thương tích
2.8. Kiến thức, kỹ năng phòng tránh hóc nghẹn cho trẻ
2.9. Phần kiến thức và kỹ năng của cha mẹ có con từ 6 đến 16 tuổi về bảo vệ trẻ tránh sa vào tệ nạn xã hội
3. Thực trạng kiến thức và kỹ năng của các bậc cha mẹ về chăm sóc trẻ em trong gia đình
3.1. Kiến thức
3.2. Kỹ năng:
4. Thực trạng công tác giáo dục trẻ em trong gia đình
4.1. Kiến thức và kỹ năng chung của cha mẹ về giáo dục trẻ em
4.2. Kỹ năng và nội dung giáo dục trẻ em trong các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc
5. Việc tiếp cận thông tin của các bậc cha mẹ trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
5.1. Việc tiếp cận thông tin của cha mẹ trong bảo vệ trẻ em
5.2. Việc tiếp cận thông tin của cha mẹ về chăm sóc trẻ em
5.3. Việc tiếp cận thông tin của cha mẹ về giáo dục trẻ em
III. Nhu cầu của các bậc cha mẹ trong việc nâng cao năng lực về bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em
1. Nhu cầu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng
2. Nhu cầu được cải thiện các điều kiện sống
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Những phát hiện chính
II. Kết luận
III. Khuyến nghị
1. Với Nhà nước
2. Với cơ quan quản lý nhà nước về gia đình:
3. Với các cơ quan giáo dục xã hội
4. Với các gia đình:
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO
PHỤ LỤC 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA BÀN KHẢO SÁT
I. Tỉnh Hà Tây
1. Huyện Quốc Oai
2. Xã Đồng Quang
3. Xã Sài Sơn
II. Tỉnh Hòa Bình
1. Huyện Yên Thủy
2. Xã Yên Lạc
3. Xã Hữu Lợi
III. Tỉnh Thái Bình
1. Huyện Kiến Xương
2. Xã Thanh Tân
3. Xã Bình Nguyên
PHỤ LỤC 2: MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM CỦA CÁC GIA ĐÌNH KHU VỰC NÔNG THÔN PHÍA BẮC
1. Cơ sở đề xuất mô hình.
2. Mô hình can thiệp, cung cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tại gia đình
[/tomtat]

Bài viết liên quan