[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước trong giáo dục phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước trong giáo dục phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
SUMMARY
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Phạm vi nghiên cứu.
4. Nội dung nghiên cứu.
5. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở khoa học của việc đánh giá thực trạng quản lí nhà nước với các trường trung học phổ thông ngoài công lập.
2. Thực trạng công tác quản lí nhà nước đối với các trường THPT ngoài công lập ở Việt Nam.
3. Đề xuất cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp đổi mới quản lí nhà nước nhằm thúc đẩy các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam phát triển bình đẳng và bền vững.
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan