[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng bệnh sốt rét và đề xuất các biện pháp can thiệp ở xã vùng rìa thuộc khu vực biên giới Việt Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng bệnh sốt rét và đề xuất các biện pháp can thiệp ở xã vùng rìa thuộc khu vực biên giới Việt Lào
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
III. PHƯƠNG PHÁP, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4.1. Kết quả điều tra hồi cứu.
4.2. Kết quả điều tra (KAP).
4.3. Điều tra cắt ngang 2006.
4.4. Kết quả điều tra chiều dọc 2006.
4.5. Kết quả các năm sau khi áp dụng các biện pháp.
4.5.1. Kết quả điều tra (KAP) lần 2.
4.5.2. Điều tra cắt ngang 2007. 
4.5.3. Kết quả điều tra chiều dọc 2007.
4.5.4. Điều tra cắt ngang 2008.
4.5.5. Kết quả điều tra chiều dọc 2007.
4.5.6. Điều tra cắt ngang 2006, 2007, 2008.
4.5.7. Kết quả điều tra chiều dọc 2006, 2007, 2008.   
V. BÀN LUẬN
VI. KẾT QUẢ
VII. ĐỀ NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan