[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá nhu cầu giáo dục của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá nhu cầu giáo dục của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
MỤC LỤC
NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Phần một. MỞ ĐẦU
Phần hai. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC
I. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN
1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài
3. Mô hình nhu cầu giáo dục
4. Tiếp cận nhu cầu hay tiếp cận quyền?
5. Trẻ em vi phạm pháp luật
6. Trẻ em lao động sớm
7. Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa
II. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN
1. Nhu cầu giáo dục của trẻ em vi phạm pháp luật
2. Nhu cầu giáo dục của trẻ em lao động sớm
3. Nhu cầu giáo dục của trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa
Phần ba. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan