[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhân lực (NNL) du lịch.
1.2. Công tác đào tạo NNL du lịch.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo NNL du lịch.
1.4. Kinh nghiệm đào tạo NNL du lịch.
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHO TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tình hình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam.
2.2. Nguồn nhân lực du lịch của địa phương.
2.3. Thực trạng công tác đào tạo NNL du lịch của tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GẢI PHÁP ĐỂ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHO TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Định hướng đào tạo NNL du lịch cho tỉnh Quảng Nam.
3.2. Dự báo nhu cầu du lịch cho những năm tới.
3.3. Các giải pháp để đào tạo nguồn nhân lưc du lịch.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan