[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH
1.1. Du lịch và nguồn nhân lực để phát triển du lịch bền vững.
1.2. Nội dung hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch thành phố Đà Nẵng thời gian qua.
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: GẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020
3.1. Một số căn cứ làm tiền đề cho việc đề xuất gải pháp.
3.2. Những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 tầm nhìn 2020.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan