[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Ý nghĩa của công tác đào tạo nguồn nhân lực
1.1.3. Đặc điểm của ngành y tế ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo
1.2.2. Xác định các kiến thức cần đào tạo
1.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo
1.2.4. Lựa chọn phương pháp đào tạo
1.2.5. Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
1.2.6. Đánh giá kết quả đào tạo
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ
1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006-2010
2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế
2.1.3. Đặc điểm xã hội
2.1.4. Tình hình phát triển ngành y tế trong thời gian qua
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ
2.2.1. Thực trạng về xác định mục tiêu đào tạo
2.2.2. Thực trạng về xác định kiến thức cần đào tạo
2.2.3. Thực trạng về xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.4. Thực trạng về lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.5. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
2.2.6. Thực trạng công tác đánh giá kết quả đào tạo
2.2.7. Thực trạng về kinh phí sử dụng cho đào tạo
2.2.8. Thực trạng về chính sách đào tạo
2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Nhu cầu xã hội
3.1.2. Chiến lược phát triển ngành y tế
3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi đào tạo nguồn nhân lực
3.2. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.2.1. Giải pháp để hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện việc lựa chọn kiến thức cần đào tạo
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo
3.2.4. Giải pháp để hoàn thiện phương pháp đào tạo
3.2.5. Giải pháp để hoàn thiện việc tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
3.2.6. Giải pháp để hoàn thiện việc đánh giá kết quả đào tạo
3.2.7. Giải pháp về kinh phí
3.2.8. Giải pháp về cơ chế, chính sách
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan